ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ ТА СКЛАДАННЯ Cambridge English Exams

ПЕРЕД ТИМ, ЯК ПІДПИСТАТИ ПРАВИЛА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ КОЖНИЙ ПУНКТ 

1) Кандидат зобов’язаний бути в зоні досяж­ності за тиждень до дати складання письмової частини екзамена (усна частина може бути призна­чена на будь-який день цього періоду).

2) Кандидат зобов’язаний надати на екзамені ОРИГІНАЛ дійсного ПАСПОРТА або ЗАКОРДОН­НОГО ПАСПОРТА, або ID-КАРТКИ, або заповне­ної СПЕЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИ­ФІ­КАЦІЙ­НОЇ ФОР­МИ (видається під час реєстрації, для кан­ди­датів без вищезазначених документів). Якщо тер­мін дії паспорта вичерпано на момент складання іспи­ту, кандидат НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ до екза­мена. ГРОШІ ЗА РЕЄСТРАЦІЮ НА ЕКЗАМЕН НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ.

3) СПЕЦІАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ФОРМА (для канди­датів без діючих документів) має бути заповнена належ­ним чином: частина А – власноруч заповнюється канди­да­том, частина В – викла­дачем (або третьою незаці­кав­ле­ною осо­бою, а саме: класним керівником, дирек­то­ром навчального закладу, представником полі­ції, тощо), під-пис викладача має заступати на куток вклеєної фото­графії.

4) Якщо кандидат чи відповідальна особа не попередили екзаменаційний центр про наяв­ність інвалідності канди­да­та чи інші вади, які потре­бують уваги, то після закін­чен­ня реєстра­ції Центр не зможе забезпечити комфортні ум­ови кандидату під час складання іспита.

5) Якщо кандидат прийшов на екзамен без ОРИГІНАЛА дійсного ПАСПОРТА або ЗАКОР­ДОН­НОГО ПАСПОРТА, або ID-КАРТКИ, або запов­неної СПЕЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІ­КА­ЦІЙНОЇ ФОРМИ (або у разі заповнення форми нена­леж­ним чином), кандидат НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО СКЛА-ДАН­НЯ ІСПИТА і ГРОШІ ЗА РЕЄСТРА­ЦІЮ НА ЕКЗАМЕН НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ.

6) Кандидат зобов’язаний власноруч заповнити спеціаль­ну форму – дозвіл на фотографування (видається під час реєстрації у центрі винятково для екзаменів A2 Key, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency). Кандидат ЗОБОВ’Я­ЗА­НИЙ прийти на екзамен з документом, який вказа­но у запов­­не­­ній формі.

7) Кандидат зобов’язаний вказати дійсну адресу електронної пошти для отримання CONFIRMA­TION OF ENTRY AND TIMETABLE (розкладу і місця проведення екза­мена та ін­фор­мації щодо попередніх результатів скла­деного іспиту в електронному вигляді). Канди­дат бере на себе ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬ­НІСТЬ за перевірку своєї поштової скриньки, враховуючи папки «Спам»/ «Небажані», та контроль отри­ман­ня розкладу.

8) Якщо кандидат не отримав розклад на свою електрон­ну адресу за 14 діб до екзамена, кандидат ЗОБОВ’ЯЗА­НИЙ повідомити про це Авто­ризований центр з прийому Кембриджсь­ких іспитів не менш, ніж за 48 годин до екза­мена, за телефонами (063) 02-62-172, (056) 377-77-02, (073) 785 07 19, (096) 57-383-07, або написати листа на адресу cfl.book@gmail.com. Дзвінки та листи, отримані менш, ніж за дві доби до дати проведення іспита, не опрацьо­ву­­ються.

9) Іспит проводиться ВИНЯТКОВО за адресою, вказаною у отриманому на електронну пошту CONFIRMA­TION OF ENTRY AND TIMETABLE (Venue address).

10) Час початку та закінчення реєстрації (допуск до екзамена) перед першою письмовою части­ною вказано в  CONFIRMA­TION OF ENTRY AND TIMETABLE (Important information). Кандидат ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ПРИЙТИ ЗА 30 ХВИЛИН до вка­за­ного у розкладі часу усної частини Speaking. Якщо кандидат запізнився на реєстрацію, ВІН НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО СКЛАДАННЯ ІСПИТА і ГРОШІ ЗА ЕКЗАМЕН НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ.

11) Якщо кандидат не прийшов не екзамен ГРОШІ ЗА РЕЄСТРАЦІЮ НА ЕКЗАМЕН НЕ ПОВЕР­ТАЮТЬСЯ, І ДАТА СКЛАДАННЯ ІСПИТА НЕ ПЕРЕНОСИТЬСЯ. В окремих випад­­ках Cambridge Assessment English може розглянути мож­ли­­вість повернення частини суми, якщо кандидат змушений відмовитись від складання іспита через наяв­ність обґрунтованої СЕРЙОЗНОЇ МЕДИЧНОЇ ПРИЧИНИ. Кандидат зобов’язаний надати Центру переведений та нотаріально завірений медичний висновок не пізніше пя’ти діб з моменту появи медичних причин, які не дозво­ляють кандидату з’явитися на екзамен.

12) У день екзамена під час реєстрації кандидат ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ЗДАТИ на час проведення тесту­вання телефон, годинник та інші елек­трон­ні пристрої співробіт­ни­ку Центра. Якщо під час прове­дення екзамена або на перерві у канди­дата буде виявлено телефон або інші елек­трон­ні засоби, такого кандидата буде ДИСКВАЛІ­ФІ­КО­­ВАНО І ВІН НЕ ОТРИМАЄ РЕЗУЛЬТАТ через порушення правил.

13) Одяг кандидата не має містити видимих написів англій­ською мовою.

14) Кандидат може взяти із собою в екза­мена­цій­ну кімнату ЛИШЕ ВОДУ (негазовану) У ПРО­ЗОРІЙ ПЛАСТИ­КО­­ВІЙ ПЛЯШЦІ БЕЗ НАКЛЕ­ЙОК та написів.

15) Authorised Exam Centre “Level-Up” забез­печує канди­да­тів канцелярським приладдям, необхідним для складання іспита.

16) Онлайн результати екзамена доступні канди­датам рівнів  Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key, B1 Prelimi­nary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency через 6-9 тижнів після дати складання іспита за посиланням, вказа­ним у CONFIRMATION OF ENTRY AND TIMETABLE (Results information).

17) Через чотири тижні після випуску онлайн результатів, кандидат або відповідальна особа може отримати серти­фі­кат ВИНЯТКОВО ЗА НАДАН­НЯМ ОРИГІНАЛА ПАСПОР­ТА за адресою реєстрації: м. Дніпро, вул. Троїцька, 14 «Центр іноземної літератури» / Authorised Exam Centre “Level-Up” або у відділенні Нової пошти (послу­ги відправ­лен­ня сплачує отримувач). 

18) Кандидат або відповідальна особа ЗОБОВ’Я­ЗАНІ ОТРИ­МАТИ СВІЙ СЕРТИФІКАТ про­тягом 30 днів з момен­ту повідомлення Центром про можливість одержання сер­ти­фі­ката. Неотримані сертифікати знищуються Цент­ром через 12 місяців від дати отримання сертифі­ка­тів центром.

ПІДПИСУЮЧИ ДАНІ ПРАВИЛА, Я БЕРУ НА СЕБЕ ОБОВ'ЯЗОК ДОТРИМУВАТИСЯ ЇХ.

 

У РАЗІ НЕВИКОНАННЯ ЗАЗНАЧЕНИХ ПРАВИЛ, ВСЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БЕРУ НА СЕБЕ.